Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná, mail@ondrejbenes.cz


pondělí 16. prosince 2019

WISH LIST – ARCHITEKTa k "uhené platformě"


WISH LIST – ARCHITEKTa k "uhené platformě"

Základní problematika pracovní skupiny „uhelná platforma“ je budování komplexních postupů a určování procesů jejich realizace především z pohledu potřeb a aspirací kraje. Určující pro práci pracovní skupiny budou především požadavky na konkrétní výstupy týkající se otázek technických, energetických, technologických.

Problematika architektonické a urbanistické kvality se v tomto kontextu může jevit jen jako určité doplňkové vylepšení – opak ale bude pravdou. Musíme zdůraznit, že právě tento důsledný pohled „od konce – od kompletní vize výsledku z pohledu každodenního života“ kombinovaný s mimořádným tvůrčím přístupem je jedním z tajemství úspěchu obnovy krajiny nedaleko za hranicemi.

Když se podrobněji podíváme na přípravné projektové procesy, jak u nás probíhají, zjistíme, že ve vztahu STRATEGIE-KONCEPT-PLÁN kvalitativní tvůrčí přístup zásadním způsobem chybí. Pokud jsou totiž tyto práce jen a jen soutěženy na cenu a zpracovávány jako ten nejmenší společný jmenovatel zájmů, tvůrčí moment – vedoucí ke skvělým výsledkům, který obdivujeme za hranicemi - chybí.  

Jako „svítání na lepší časy“ lze vnímat dokument „Strategie ústeckého kraje“ s vizí do roku 2027. Obdobně tvůrčím způsobem je ale třeba přistoupit i k dalším fázím jako je KONCEPT i PLÁN. Plány se svou různobarevnou mozaiku barevných plošek „běží“ a jsou považovány za „nezpochybnitelné“. O kvalitě pak nejvíc vypovídá právě fakt, že jejich obhajoba se neopírá o jejich obsah - obecně sdílené hodnoty a kvality, které plány objevují a prověřováním se vždy jen zdůrazní, ale naopak poukazem na to, že „jsou nezpochybnitelné“.    

TECHNOLOGICKÉ INOVATIVNÍ MOŽNOSTI

Bylo by dobré již od samého počátku průběžně prověřovat a domýšlet dopady konkrétních kroků a opatření do sídel a krajiny a umožňovat vznik těch nejlepších řešení. Tedy ne tak, že „až se dohodne technika, zadáme to architektům - možná“. Co k tomu bude nezbytné? Hned na začátku při analýzách všech podkladů a hlavně reálných konkrétních míst a situací si ve všem dělat přehled a pořádek – cože je to vlastně za území o kterém mluvíme? Jaké má prostorové kvality? Jaké komplexní kvality by mohlo mít?

Příklady: a) Autonomní mobilita. Technologické doplňky a vylepšení budou patrně zasahovat do veřejného prostoru. Bylo by pak dobré  vyhodnocovat míru zásahu a případné úpravy dělat komplexně – nejlépe prostřednictvím architektonických nebo designových soutěží. Nemůže se stát, že nová technologická zařízení budou v území vnímána jako „další technologický vizuální nepořádek“. Tento přístup by se měl týkat i b) vodíkové platformy. c) SMART dost často funguje jako jakési zaříkadlo. Nesmíme při aplikaci zapomínat na „tisíc a jednu“ drobnou systémovou práci s veřejným prostorem, mobiliářem. A že je třeba řešit a dotahovat každou z nich. Právě tyto „boční efekty“ mají pro celkové zvyšování kvality prostředí ve kterém žijeme velký význam.

d) Nové energetické koncepty. Problematika přenosové soustavy, hledání způsobů jak energii ukládat, nebo hledání jak aplikovat nejnovější trendy budou jistě rozpracovávány v jiných příspěvcích dokonaleji. Doplnil bych jen úvahy o vzkříšení našeho jaderného výzkumu a průmyslu – umístění výroby paliva do jaderných elektráren. S jedním klientem jsme v přípravě této technologie na našem území byli poměrně daleko.
 
e) Jezera, přečerpávací elektrárny a solární elektrárny. Více než jinde je zde od počátku nezbytné prověřovat co tyto zásahy krajině přinesou, nebo by mohly přinést. V prověřování bude výhodné projít všemi kroky zpět a posoudit adekvátnost, či možnosti variantních komplexních řešení. Z hlediska komplexního rozvoje kraje je tento bod zásadní a je třeba mu věnovat z mé strany po všech stránkách mimořádnou pozornost.

INFORMAČNÍ MÍSTO

Jeho zřízení mi přijde jako důležité od začátku. Mělo by to být místo, kde by kdokoli kdykoli mohl čerpat informace, a kde by se informace setkávaly. Vždy je třeba myslet na to, že bez dlouhodobé podpory veřejnosti není možné uvažované velké změny provádět. Tento postup je u našich severních sousedů standardní.

CO SE Z RESTARTU AGENDY ARCHITEKTA TÝKÁ NEJVÍCE - ODKUD ZAČÍT?

 Především se jedná o „bod 1. Stabilizace a revitalizace vodních ploch a navazujícího území (s důrazem na jezera Most a Milada)“. Do tohoto bodu se vejdou veškeré činnosti z mé strany definované touto zprávou. Dále půjde o podpůrný projekt „Podpora montánního turismu“. Ten bude znamenat smysluplné rozšíření této agendy.


15/12/2019
Ondřej Beneš


sobota 14. prosince 2019

Stavební kultura a architektura.


Stavební kultura a architektura.
(text zpracovaný pro pana hejtmana jako úvodních časopisu Hosp komory ústeckého kraje - TÉMA - jedná se o návrh).

Architektura nejsou jen hezky nabarvené fasády, drobné doplňky na zahrádce a obecně řečeno – doplňky, které přicházejí na řadu, když už je „všechno vyřešeno“. Krajina pod Krušnými horami již mnohokrát v minulosti dala vzniknout tomu nejlepšímu, co bylo možno ve středoevropském regionu najít. Ať už mluvíme o rozvoji devatenáctého století, nebo bouřlivých šedesátých letech s jejich mimořádnými aspiracemi. Výzvy, které jsou tu „na pořadu dne“ nyní jsou obdobně bezprecedentní a celou jeho jednu velkou oblast (mluvíme o cca 400km2) mají opět radikálně změnit.

Na první pohled vše může vypadat, že půjde především o řešení otázek technických a technologických a že problematika komplexního vystavěného prostředí a jeho kvality se k nim „pak přidá“, opak je pravdou. Mimořádnou problematiku útlumu těžby, budoucí výroby elektrické energie, komplexních energetických koncepcí, citlivost sociální otázek i vytváření nových perspektiv pro zdejší obyvatele je mimořádně pevně svázaná s otázkami kvality prostředí a zhodnocování mimořádných prostorových, kulturních, krajinných kvalit toho kterého, jednoho každého místa, kterého se to týká. S problematikou „architektury“ je toto vše spojeno od samého počátku.

Požadavky na kompletní kvalitu se tu od samého počátku musí opět hledat uplatňováním těch nejlepších a nejosvědčenějších metod a postupů. To ne proto, že kvalitní architektonická a urbanistická řešení jsou „krásná“, ale proto, že takováto řešení dokáží být i maximálně užitečná, z dlouhodobého pohledu úsporná a efektivní. Řád, který tato profese dokáže generovat může být něčím, co z abstraktních ekonomických, energentických a matematických pojmů dokáže vykřesat „místa pro smysluplný a kvalitní život“, nejen místa pro „přežívání“.
Je tak třeba podporovat jak přehlídky a debaty pomáhající nám rozlišovat problematiku architektonické, urbanistické a krajinářské kvality jako je toto Fórum architektury. Již nyní navazujeme spolupráci s Českou komorou architektů ve věci prezentací kvalitních českých realizací jako hodnotných inspirativních zdrojů. Inspirativní jsou i práce pro kraj z pohledu studentů Fakulty architektury ČVUT, nebo libereckých studentů architektury na FUA.

Tato nastíněná problematika je opravdu komplexní, a tak mám i velkou radost, že minulý týden byl v Sále architektů na pražské Staroměstské radnici při třetím setkání Politiky architektury pořádané pod záštitou pražského náměstka pro výstavbu Petra Hlaváčka prezentován i Ústecký kraj. Z pohledu výzev, které před ústeckým krajem stojí a které v rámci celé naší republiky dnes těžko hledají srovnání je třeba hodnotit jak stav současné plánovací praxe, tak hledat způsoby umožňující i našemu kraji zakládání co nejlepších perspektiv. Poprvé na této půdě vedoucí pracovní skupiny Krajský architekt (Ondřej Beneš) objasňoval, co za mimořádné výzvy celé severní Čechy čekají. Totiž - v šedesátých letech všechny razantní zásahy v městech a krajině ústecka probíhaly za mimořádného zájmu a profesního přispění největších odborníků tehdejšího Československa, a právě tuto praxi je třeba v kraji navrátit. Reflexe a srovnání se sousedním Německem, skandinávskými státy, ale třeba i Chorvatskem nám pak ukazují, že hledat co nejlepší postupy má smysl.

Současná legislativa nám na severu Čech nepomáhá. Pokud máme proměnit 400km2, nevystačíme si se „strategiemi“, „koncepty“, a „plány“ soutěženými jen a pouze na cenu jak je tomu dosud. Ke všemu je třeba přistoupit daleko zodpovědněji a místo kritérií kvantitativních opět hledat kvalitu, která jediná dokáže pro kraj otevírat tolik potřebné nové horizonty. Vzpomeňme jen kolik mimořádných urbanistických a architektonických soutěží, kolik energie stálo v šedesátých, nebo sedmdesátých letech za koncepty mnoha zdejších měst. Odborníci – urbanisté, krajináři i architekti, jak se dovídáme prostřednictvím zástupců České komory architektů,  „jsou připraveni“.

Prostředí ve kterém žijeme je výsledkem takřka nekonečného množství každodenních lidských rozhodnutí. Snažme se, aby ta, týkající se jeho kvality a ležící na bedrech architektů a urbanistů byla vždy co nejkvalitnější a nejlepší. Nejdůležitější je vždy zvyšování celkového průměru. Je nezbytné, abychom i u standardních výběrových řízení, kterých jsou na všech úrovních samospráv denně vypisovány desítky a stovky převládla mezi váhovými kritérii právě kvalita. Ušetříme pak především při provozních nákladech, které jsou z pohledu celkové životnosti realizací a staveb těmi daleko největšími.
Rádi se pak vždy budeme setkávat na přehlídkách a oslavách jednotlivých konkrétních výkonů, které nás budou upomínat, kolik nezměrné námahy za péčí o kompletní vystavěné prostředí ve kterém každý den žijeme, za jeho kvalitou stojí.


čtvrtek 28. listopadu 2019

Konference Politika architektury III


Konference Politika architektury III – aktéři a naplňování (instituce a nástroje)

termín 11.12.2009 13:00 – 18:00
místo: Sál architektů, Staroměstská radnice (4. patro), Staroměstské náměstí 1, 110 00 Praha 1
předběžný program (bude upřesněno):

key speech
Barbara Feller – Rakousko
Sanja Saban – Chorvatsko
příspěvky
Martin Kloda – Getting the Measure Baukultur Geneve, Davoský proces
Josef Smutný – web evropských politik architektury, Helsinki, Bukurešť, Vídeň, Tallin
Petr Lešek, Petr Buryška, Vít Řezáč – vyhodnocení evropských politik pro MMR
Josef Morkus – příprava evropské konference 2022
role ČKA, setkání architektonických komor V4 – rekapitulace
Ondřej Beneš – krajský architekt Ústeckého kraje

OPEN CALL
Letošní, v pořadí třetí konference Politika architektury je zacílena na podporu spolupráce ministerstev, krajů, obcí a odborné veřejnosti na formulování a naplňování strategie vytváření kvalitního vystavěného prostředí.
Evropské země, města a regiony formulují a používají své Politiky architektury  / Baukultur policy jako nástroje k vytváření kvalitního prostředí pro život a zajištění úspěchu v mezinárodní konkurenci. Český dokument Politika architektury a stavební kultury je po pěti letech od přijetí vládou ČR ve stádiu vyhodnocování. Doktorandi FA ČVUT v loňském roce spolupracovali na rešerši evropských politik architektury a zpracování doporučení a závěrů pro MMR. Průběžně sledují mezinárodní konference v evropském kontextu tzv Davoského procesu pro High Quality Baukultur.
Zapojení institucí a odborné veřejnosti do přípravy, naplňování a vyhodnocování politiky architektury je příležitostí k formování společného diskurzu pro vytváření kvalitního vystavěného prostředí v naší zemi. Cílem letošní konference je širší zapojení aktérů do procesu vyhodnocování, naplňování a dalšího směřování Politiky architektury a stavební kultury ČR. Vedle reflexe dosavadních zkušeností chceme podle skandinávského příkladu iniciovat vznik městských a regionálních politik architektury.
Výstupem konference bude sborník, shrnující příspěvky a závěry dosavadních konferencí a formulující doporučení pro chystané vyhodnocení a aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury ČR v roce 2020. Konference je součástí přípravy na evropskou konferenci Politiky architektury při českém předsednictví EU v roce 2022.Název                       
          
Politika architektury: aktéři a naplňování
                                            
3. výzkumná konference doktorského studia 2019

V roce 2015 schválila vláda ČR strategický dokument Politika architektury a stavební kultury České republiky.  Naplnění jednotlivých cílů dokumentu má vést ke kvalitnějšímu vystavěnému prostředí (tedy krajinnému, urbánnímu a architektonickému prostředí), v obecném pojetí k péči, rozvíjení a doplňování našeho historického a kulturního dědictví podle potřeb současných a budoucích generací. V roce 2018 se naše země připojila k Davoské deklaraci s cílem podporovat „High Quality Baukultur“ jako cestu k vytváření kvalitního prostředí pro život a zajištění úspěchu v mezinárodní konkurenci.

Řada evropských zemí formuluje a používá dokumenty věnované politice architektury / Baukultur policy jako účinné nástroje k zvyšování kvality prostředí a staveb, a to jak na národní, tak na regionální úrovni. Ze zahraničních zkušeností víme, že při správně zvolené formě zapojení širší veřejnosti do procesu přípravy a naplňování politiky architektury je možné z „formálního“ dokumentu vytvořit účinný nástroj pro vytváření společné znalostní báze a konsenzu na správě a formování prostředí, ve kterém žijeme. Naplňování cílů Politiky architektury není představitelné bez široké spolupráce řady aktérů.

Letošní, v pořadí třetí konference Politika architektury je zacílena na propojení spolupráce státní správy, politické reprezentace a odborné veřejnosti na poli správy území a vytváření kvalitního vystavěného prostředí. Navazuje na dosavadní setkání zástupců ministerstev (MMR, MK), samospráv (starostové, zástupci Svazu měst a obcí), osobností akademické sféry, ČKA, nadací, městských architektonických spolků. Významným zahraničním hostem minulé konference byl Studijní děkan pro architekturu Technické univerzity ve Vídni profesor Christian Kühn.

Cílem letošního ročníku konference je širší zapojení aktérů do procesu vyhodnocování, naplňování a dalšího směřování Politiky architektury a stavební kultury ČR, shrnutí dosavadní práce a příprava na evropskou konferenci Politiky architektury při českém předsednictví EU v roce 2022. Výstupem konference bude sborník, shrnující příspěvky a závěry dosavadních konferencí a formulující doporučení pro chystané vyhodnocení a aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury ČR v roce 2020.

Prosíme o Vaši registraci na konferenci na adrese http://bit.ly/2Qjo7f2zaslání anotace příspěvku a osobního medailonku v případě přihlášení k prezentaci na základě
open call výzvy do 2.12.2019
zaslání Vašeho příspěvku do sborníku v případě Vašeho zájmu o publikaci do 9.12.2019 na moji adresu
Příspěvky a prezentace mohou být v českém nebo anglickém jazyce.
Pokyny pro autory p
říspěvků pro studentskou vědeckou konferenci:
Konference Politika architektury III – aktéři a naplňování (instituce a nástroje)
termín 11.12.2009

Název příspěvku (v jazyce příspěvku):
Název příspěvku (v angličtině, volitelně):

Abstrakt (300500 znaků, v jazyce příspěvku):
Abstrakt (300500 znaků, v angličtině, volitelně):

Klíčová slova (36 klíčových slov, oddělených středníkem; v jazyce příspěvku):
Klíčová slova (36 klíčových slov, oddělených středníkem; v angličtině, volitelně):

Autor/ka (ve formátu Jméno Příjmení, včetně titulů):
Kontakt (e-mail):
Škola (ve formátu Fakulta, Univerzita, Město, Stát), případně jiná instituce:
kolitel/ka (ve formátu Jméno Příjmení, včetně titulů), v případě studentů:

Fotografie

Medailonek autora (v jazyce příspěvku):
Medailonek autora (v angličtině, volitelně):

Fulltext příspěvku (v jazyce příspěvku, v případě publikace):
Fulltext příspěvku (v angličtině, volitelně, v případě publikace):

1.
Obecně k psaní textu

Prosím minimálně o shortlist v rozsahu cca 3 normostrany, tj 5 400 znaků vč. mezer včetně výše uvedených údajů.
To není zas tak moc.
Optimálně výše uvedené údaje + text k příspěvku v rozsahu 7 200, max 12 600 znaků včetně mezer, včetně poznámkového aparátu (4 – 7 normostran).
Texty prosím naformátujte pomocí následujících stylů:

NADPIS :
pro nadpisy všech úrovní

KURZIVA :
pro citáty, které vyznačte uvozovkami a kurzívou; kurzívu použijte rovněž pro názvy časopisů, knih, katalogů atp.

PODTRŽENÍ :
Pro případné zvýraznění v textu

2.
Poznámky
Pokud používáte poznámky pod čarou, vložte do textu číslo mezi lomítka ve formátu /1/
a poznámky připojte na závěr příspěvku (nevkládejte přímo poznámku pod čarou“).
3.
Obrázky a tabulky
Nevkládejte do textu žádné obrázky obrazové soubory (jpg, tiff nebo pdf) posílejte jako samostatné soubory, pojmenované :

Prijmeniautora_01.xxx

Pokud pořizujete obrázky osobně - pak v rozlišení minimálně 300 DPI při šířce alespoň 210 mm, převzaté obrázky zasílejte v co nejlepší možné kvalitě, v které je získáte, ale nikterak je co do rozlišení sami neupravujte/nepřeukládejte.

textu odkazujte na obrázky tímto způsobem /obr. 1/;
na konec článku vlože seznam obrázků dle tohoto vzoru:
/obr. 1/ Název obrázku. (Zdroj:)
Pokud v článku použijete tabulky, popis bude obdobný:
/tab. 1/ Název tabulky. (Zdroj:)

4.
Použitá literatura
Seznam použité literatury na konci článku i odkazy na jednotlivé zdroje v rámci textu upravte v souladu s Harvardským citačním stylem. Použitou literaturu uveďte v abecedním pořadí.
Více o harvardském citačním stylu např. zde: https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

5.
Odevzdání příspěvku a další informace
Sborník vydáme až po konferenci.
/ Fulltext mi prosím zašlete co nejdříve, nejpozději do ... např. prostřednictvím služby uschovna.cz na adresu klodamar@fa.cvut.cz,
a to v 
elektronické (editovatelné) podobě, nejlépe ve formátu MS Word.
/ Obrázky a tabulky budou samostatnou přílohou textu.
/ Zaslané příspěvky budou otištěny ve sborníku a publikovány na webové prezentaci konference na http://kolokvium.fa.cvut.cz
/ Autor dává předložením příspěvku souhlas s publikováním svého příspěvku v tištěné i elektronické formě.
/ Předložením textu příspěvku dává autor souhlas s použitím uvedené e-mailové adresy ve sborníku příspěvků i na webu konference.
/ Autor příspěvku se zaručuje, že text článku je původní, napsaný uvedeným autorem a že nebyl publikován dříve.


Prezentace: k příspěvku si prosím připravte obrazovou prezentaci (ideálně pdf , případně powerpoint, nebo jpg), prezentaci není nutné zasílat spolu s fulltextem příspěvku, stačí ji donést v den konání konference.


V Praze dne 11.11.2019
za organizační výbor konference
Martin Kloda
středa 20. listopadu 2019

Ústí - Střekov

Prezentace, kterou jsem veřejně představil v ústecké Zdaru a před uvedení jsem dostal ústní povolení od přítomného zástupce investora k použití snímků zveřejněných na webu. Poznámka - "Prosazované řešení" - podklad převzat z webu. Jedná se o vizualizace investora  - firma Saller.: 

Prezentace ve Zdaru byla 21.11. následovaly debaty na FB serveru PRO Ústí, kde jsem vše řešil se střekovským starostou, a dal tam i svou prezentaci. 27.11. ráno jsem ale zjistil, že je jednak odstraněno vlákno debaty, ale hlavně že z FB byly odstraněny nejen odkazy na tuto prezentaci, ale že na FB mám blokovány své stránky krajského architekta - nekdo se mi o to "postaral". Zítra tj.3.12. mám schůzku se zástupcem developera, před ní jsem tento mail poslal jak na střekovskou podatelnu, tak ústeckému primátorovi, paní Fialové a panu Hausenblasovi - v zájmu co největší otevřenosti ve věci:


Krásný podvečer,

Omlouvám se za nevyžádaný mail týkající se akce Lidl na Střekově. Vede mne k tomu snaha o maximální transprenci. Na veřejné prezentaci v paláci Zdar, kam mě pozvala paní poslankyně Fialová jsem měl připravenou prezentaci, kterou jsem tam představil. Tuto prezentaci jsem následně s komentářem umístil jako všechny záležitosti týkající se kraje na svůj krajský FB, a dále jsem to umístil na právě probíhající FB debatu na vláknu PRO Ústí, kde jsem se pokoušel věcně polemizovat s panem střekovským starostou.

Můj důvod proč píši tento mail je ten, že přestože jsem na své webové stránky odkazoval hned po debatě minulý týden, tento týden ve středu ráno mi ze všech FB profilů byly vymazány odkazy mé webové stránky nejen týkající se Střekova, ale i jakékoli jiné odkazy na jakýkoli FB profil z libovolných stránek mého webu: https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/ . Můžete si to libovolně ověřit.

Vzhledem k tomu, že se okamžik tohoto vymazání časově kryje s dobou, kdy z vlákna PRO Ústí byla smazána debata, kterou jsem vedl s váženým panem starostou Střekova – bylo to jeho vlákno - a mohl si ho smazat.


Ještě musím podotknout, že po oficiální části v paláci Zdar, jsme se zástupcem developera – společnosti Saller a kolegou Janem Štefanem šli vedle do mexické restaurace abychom společně probrali možnosti dalšího postupu, ze strany zástupce společnosti jsem na konto své prezentace neslyšel – ani v okamžiku jejího promítání ani v rámci debaty v restauraci za účasti kolegy Štefana z pohledu profesionálního přístupu jedinou výtku.

Dokonce mi zástupce této společnosti navrhl, zda bych do celé věci jako architekt, kterého by si oni najmuli nevstoupil. A dokonce to dopadlo až tak, že si zítra – v úterý v Děčíně předběžně ve dvě hodiny odpoledne na dané téma dáváme schůzku – předběžně kavárna Jordan na Husově náměstí  - kam určitě může přijít kdokoli.

Vzhledem k tomu, že až tento text pověsím na svůj web, nedokážu na něj provést odkaz na svém FB, nutím vás si to přečíst takto v mailu.

Pokud jsem byl osloven oprávněným zastupitelem města, na jehož výzvu jsem provedl prezentaci, tu dal na FB stránky, kde o tom probíhala debata a následně i do debaty aktivně vstupoval s cílem maximálním způsobem rozkrýt problematiku a pomoci najít co nejlepší řešení, měl jsem za to, že nekonám nic, co by bylo jakkoli nezákonného, neprofesionálního nebo neetického. Pokud si to ale někdo myslí, prosím o neprodlenou zpětnou vazbu, za kterou předem děkuji.

Pokud bych měl současné možnosti a postup sumarizovat nabízejí se tři varianty postupu:

a)realizace již do současného okamžiku investorem připraveného.
b)úprava připraveného do podoby více adekvátní potenciálu, místu a lokalitě
c)radikální změna projektové dokumentace tak, aby odpovídala poslední verzi Územního plánu před jeho zrušením v nyní řešené oblasti.  Byl to poslední systematický proces probíhající standardním způsobem na tuto lokalitu (alespoň si to myslím).


Add a)

Add b) o této variantě jsme mluvili se zástupcem investora, kdy nás na debatě v restauraci předběžně zajímalo, zda ze strany investora by byla vůle ke změnám a jak radikální by tyto změny mohly být. Údajně je současný návrh výsledkem osmi(?) let příprav. V podkladech jsem ale nenašel žádné řešení vazeb na rostlou strukturu Střekova, nábřeží, nebo vzhůru Žižkovou ulicí do vlastního historického počátku střekovského osídlení a s tím dnes souvisejících ulic jako Karla IV., nebo Kojetické . Pokud bych tyto adekvátně zpracované úvahy viděl v podkladech, návrh bych rozpoznal, že se adekvátně Střekovem zabývá.

Padala i čísla – přes palec – zda dnes uvažovaný investiční objem cca 100mil je či není násobně překročitelný a zda je či není a za jakých podmínek možné ze strany investora uvažovat s možností umístění funkce bydlení. Už jen z tohoto textu vysvítá, že debata nebyla ve smyslu OUT OUT – že by to v žádném případě nebylo možné. A právě o další fázi takovéhoto uvažování má být i úterní schůzka o jejíž výsledcích si vás budu – opět z důvodů transparentnosti – informovat.

Píši o tom takto otevřeně proto, že tento přístup bude vyžadovat daleko aktivnější přístup jak ze strany města tak městské části. Ano, určitě je škoda, že město němá funkčního městského architekta, ani dosud nebyla ustavena Kancelář architekta města. Jak mě ale po jednání ve zdaru ubezpečil pan primátor, zářiové odmítnutí Janem Hroudou připraveného podkladu se týkalo především formálních nedopracovaností. Ale i kdyby KAM začal pracovat v první třetině příštího roku,  otázky okolo tohoto problému by bylo dobré rozklíčovat dříve. Hlasování v zastupitelstvu města k tomuto bodu – definování funkce ke zrušení územního plánu v této lokalitě o využití území – bude patrně dříve.  

Pokud by měl být realizován tento bod, bylo by dobré nejprve provést adekvátním způsobem analýzu celého Střekova včetně vazeb na své okolí. Na jedno z FB vláken jsem k tomu uváděl jakým způsobem jsem v případě sousedního Děčína šel na přípravu soutěže na lávku pod zámkem. Nejprve jsem prováděl analýzy nábřeží, provázaností s jednotlivými městskými částmi, pak byla vypsána soutěž, kde nyní vítěz začíná projektovat.


Obdobou práci bude nezbytné odpracovat i zde, pokud bychom měli mluvit o profesionálním a pro město ohleduplném přístupu. V případě výše uvedených odkazů, kdy se jedná  o řádově komplexnější problematiku, než zde, se jedná o činnost – včetně soutěže – v řádu roku, dvou.

Jako další příklad jak je nezbytné postupovat ve věcech architektury, urbanismu, neřejného prostoru, bych v Děčíně uvedl např. téma řešení problematiky dopravy, kde si vždy provádím podrobné zápisy. Schůzek se účastní jak zástupci vedení města, univerzity, dopravní policie, památkáři a další. Zde příklady záznamů:


Obdobným způsobem – pokud bychom přistoupili k této variantě řešení – úpravy – bude nezbytné řešit celou přilehlou rozsáhlou lokalitu. Hledat propojení a zapojení peších, cyklistů. Bude nezbytné hledat propojení městské zeleně z a do rostlých struktur města, hledat jakým způsobem zlepšit průchodnost na nábřeží. Bude nezbytné systematicky zjišťovat v jakém stavu je současná obchodní sít a jakým způsobem by bylo možno ji zlepšovat. Ať pomocí systémových opatření, které má v rukou město nebo městská část.

Pro důchodce i rodiny s malými dětmi by určitě bylo lepší, aby kvalitní drobná infrastruktura byla rovnoměrně rozesetá po celé této čtvrti. Představa, že důchodci pro každý nákup sedají do auta a jedou do nákupního centra, které tu vytvoříme je jen těžko uvěřitelná – to už bychom skoro dali za pravdu těm, kdo tvrdí, že k nákupům je možno využít obchodní síť na druhém břehu.

Add c) To je vlastně varianta, se kterou počítal dosavadní území plán před svým zrušením. Pokud jde o variantu umístění bytů – určitě by nešlo jen a pouze o byty v rámci nějakých developerských projektů. I jakýkoli developer do této lokality půjde, pokud si bude vědom jeho potenciálu nejen daného na místě, ale i adekvátního uchopení konkrétní komunitou koncentrovanou v komunální politice. Tento potenciál může totiž být i v aktivním přístupu města při hledání a prosazování určité bytové politiky. To by znamenalo, že město má o svém budoucím směřování nějakou určitou představu, kterou se bude pokoušet prosazovat a do níž patří veškeré úvahy o bydlení – sociálními byty a byty pro mladé počínaje a já nevím čím konče.

V debatách jsem i zmiňoval, že na severu Čech jsou nyní města jako Sokolov, nebo Most, které si dnes uvědomují výhodnost, kterou přináší byty v majetku města. V debatách se s těmito zástupci jsme ale probírali – v rámci restartu – že důvody zbavování se bytů před lety byly ve své době jedinou možností řešení. A k tomu mohu jen dodat, že výhody bytů ve vlastnictví města si uvědomují i takové ultrakonzervativní státy jako je Švýcarsko, kde se u velkých lest uvádí, že třetina jejich bytů je v jeich vlastnictví a města si tam tak mohou už jen jejich nabídkou skladbu obyvatel.

V žádném případě bych ze své strany nechtěl dávat „knížecí rady“ ale – pokud by byl zájem – bych se rád zapojil do hledání co nejlepšího řešení. K tomu mohu jen dodat, že ze svého působení v Děčíně mi problematika není neznámá.

Pokud zájem nebude, svou energii upřu jinam. Jen anonymní „odmazávání“ účastníků diskuse mi říká, že ten zájem tu spíše je.  

Omlouvám se za tuto otevřenost, ale vzhledem k tomu, že jsem do celé akce byl osloven coby „krajský architekt“ – tedy vedoucí pracovní skupiny spravující tuto agendu, i já hledám tu správnou polohu při řešení problematiky jako je tato. Jedním z nejdůležitějších aspektů patrně bude hledání prostoru pro generování smysluplných a všestranně co nejkvalitnějších řešení obzvlášť v těch okamžicích, kdy se vše jeví, že žádné jiné varianty nejsou.

Zároveň by mělo být jasné, že tato agenda nevznikla pro to, aby se přes ni obstarávaly soukromé zakázky, ale proto, aby bylo pro občany kraje možno hledat co nejkvalitnější řešení.


Budu vděčný za jakoukoli zpětnou vazbu.


Děkuji, s úctou

Ondřej Beneš
A na úplný závěr úvaha, kterou se zrealizovat podařilo - jde o Lidl v Praze na "sedmičce" - to co tam mělo být původně bylo vskutku nehezké.

Jak se "dělá město"? I studenti FA ČVUT "vědí". Zde pár odkazů, jak jsme se na Fakultě architektury před pár lety utkali s parcelou obdobně v centru města - tentokráte pražské Letné. Do školy jsem postupně zval všechny zúčastněné – architekty, zástupci městské části, historiky, aktivisty.


Developer si připravil prezentaci, kde je i ukázáno co už v té době měl schváleno v územím řízení. Na Letné se vůči tomu vzedmula obrovská vlna nevole, obdobná té Střekovské: https://stempelbenes.blogspot.com/2016/01/hny-2016.html

Jak je dnes dobré přistoupit k městu jsem si postupně dával na školní web:A TAKTO STUDENTSKÉ PRÁCE DOPADLY - POKUD SI Z CELÉHO PŘÍSPĚVKU ROZKLIKNETE JEN JEDEN ODKAZ, TAK PROSÍM TENTO :-) , model jsme vystavili i ve Veletržáku:


Laskavý čtenář si pak může sám vygooglit jak vypadal původní návrh a jak se jej zejména díky mimořádně aktivnímu postoji vedení Prahy 7 podařilo upravit.

Objekt se bude otevírat za několik týdnů: https://www.centrumstromovka.cz/ . Vznikl tak blok, který určitě mohl být ještě daleko lepší, ale v porovnání s původním návrhem, který se moc nelišil od toho, co se plánuje na Střekově, je to obrovský posun.


8