Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná, mail@ondrejbenes.cz


pondělí 21. října 2019

UJEP a kraj


V souvislosti s přípravou konference "VIZE SEVERU-SEVER VIZE" jsme s kolegou Janem Štefanem v létě navštívili rektora UJEP pana docenta Baleje s prosbou na spolupráci. Obratem jsme dostali kontakt na konkrétní pedagogické a akademické pracovníky z jednotlivých fakult s popisy a odkazy jakým způsobem se jejich aktivity dotýkají kraje.

Zde je předběžný sumář: 


1) ARCHITEKTONICKÉ DĚDICTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE 

A. Projekty:

1. Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v

příhraniční oblasti severozápadních Čech, viz

https://www.npu.cz/cs/uop-usti-nad-labem/projekty---vystupy/dokumentace-digitalizace-a-prezentace-ohrozeneho-kulturniho-dedictvi-v-prihranicni-oblasti-severozapadnich-cech,

na webu i odkazy na výsledky.

2. Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele, viz

https://www.npu.cz/cs/uop-usti-nad-labem/projekty---vystupy/dokumentace-historickych-staveb-slouzicich-pro-zpracovani-chmele.

Projekt bude končit v roce 2020.

3. Proměna středověkého venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a

lokální identity, viz https://npu.cz/kostely. Projekt bude končit v roce

2023.

4. Naše světové dědictví - hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge,

viz https://www.npu.cz/erzgebirge. Projekt bude končit v roce 2020.

B. Publikace

- přehled publikací viz

https://www.npu.cz/cs/uop-usti-nad-labem/Vystavy-publikace-a-filmovy-archiv/publikace.

Jsou zde jednotlivé monografie a také časopis Monumentorum Custos, který

vydáváme společně s FF UJEP:

C. Výstavy

- přehled výstav viz

https://www.npu.cz/cs/uop-usti-nad-labem/Vystavy-publikace-a-filmovy-archiv/vystavy,

pro vaše účely nebudou patrně důležité všechny, ale lze si vybrat. Výstavy

jsou panelové a k případnému zapůjčení, katalogy výstav nebyly vydávány.


PhDr. Petr Hrubý, ředitel ÚOP2) FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU

Fakulta umění a designu UJEP se již řadu let zabývá regionálními projekty s četnými přesahy oborovými i geografickými.

Shodou okolností máme zítra kolegium děkana a mohu Váš návrh na něm projednat. O spolupráci s Vámi má každopádně již nyní zájem vedoucí ateliéru Design interiéru pan profesor ak. arch. Jan Fišer.

V loňském roce proběhl v Ústí nad Labem náš velký výstavní projekt Mo(nu)mentální topografie, momentálně pracujeme na korekturách stejnojmenné publikace, která bude nejen katalogem, ale zároveň teoretickou odbornou reflexí.

V minulosti vyšly v edici FUD UJEP naříklad tyto reprezentativní publikace zaměřené na region:

Design Ústí  https://fud.ujep.cz/design-usti/

Univerzita Předlice   mezioborová publikace k výstavě v NG  https://fud.ujep.cz/archiv-tvurci-cinnosti/univerzita-predlice/

Místo sdílené uměním https://bookstore.artmap.cz/cs/2435-romana-vesela-ed-misto-sdilene-umenim

Toto jsou jen vybrané projekty. Výše zmíněné knihy jsou k dispozici i v Pdf, která Vám mohu zaslat.


PhDr. Jaroslav Johan Polanecký Ph.D., Proděkan pro vnější vztahy, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. PurkyněC) INFORMAČNÍ SYSTÉMY (Faculty of Science, Department of Informatics)

Přehled projektů, které KI řešila v souvislosti s Ústeckým krajem, a to v rámci tzv. Inovačních voucherů ÚK. Jde zejména i přímou spolupráci s firmami v oblastech

Kybernetické bezpečnosti

SOLEDPRO s.r.o. na analýzu aktuálních kybernetických hrozeb s kategorizací jednotlivých stupňů nebezpečnosti

Adler International a.s. v oblasti provedení analýzy a penetračního testování webových služeb

Vývoje mobilních aplikací

Good Sailors, s.r.o. – vývoj mobilní aplikace Disway pro hendikepované

GRID ICT s.r.o.   Mobilní aplikace SpecialistsGrid.com

Vývoje systémů

EASYmap a.s. Vývoj systému včetně řídícího SW ke sběru dat pro blízkou fotogrammetrii a robotickou inspekci bezpilotními prostředky

Na všechny zmíněné akce lze odkazovat na webu, jelikož smlouvy o poskytnutí dotace z Inovačních voucherů těmto firmám jsou veřejné.

Z dalších již proběhlých akcí mne napadá například nedávno organizovaný Hackaton, na půdě katedry informatiky, na téma Open data ve spolupráci s městem Děčín ( https://di.sci.ujep.cz/24hodinovy-hackathon/).

V současné době se katedra orientuje na oblast Data Science pomocí metod strojového učení, kde navazujeme spolupráci např. s Krajskou zdravotní a.s. a snažíme se o získání projektu, který je zaměřen na zavedení metod umělé inteligence do zdravotnictví ústeckého kraje. Nicméně zde jsme zatím pouze ve fázi příprav.

RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D., Deputy Head of Department, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem,
Faculty of Science, Department of Informatics


4) KATEDRA GEOGRAFIE

Stručný přehled činnosti katedry geografie UJEP. Podotýkám, že jsme geografové, nikoli architekti - můžeme nabídnout různé věci více či méně vztažené k územnímu plánování, veřejnému prosoru a architektuře.

1) přeměny veřejného prostoru - se studenty Urbánní environmentalistiky jsme vytvořili nejrůznější vizualizace přeměn veřejného prostoru (v současnosti pracují vizualizaci přestavby lokality u Západního nádraží). Na těchto cvičeních jde spíše o zpracování analýzy daného místa, vytvoření návrhu, jak dané místo řešit a o následnou diskuzi. Postery z minulých ročníků posílám v příloze.

2) zabýváme se také adaptací města na klimatickou změnu – vydali jsme studii o zelené a modré infrastruktuře (podpořeno z TAČR - na kraji ji již mají k dispozici):

https://www.researchgate.net/publication/336529814_Ekohydrologicky_management_mikrostruktur_mestske_krajiny

3) industriální dědictví – v rámci projektu Smart City – Smart Region – Smart Community se zabýváme průmyslovým dědictvím v kraji, jeho vnímáním a propagací za účelem jeho využití pro konstrukci pozitivního image kraje. V navazujících pracích jsou zapojeni i studenti, kteří řešili využití průmyslových areálů.

4) lidová architektura – kolega Riezner se specializuje na vývoj krušnohorského lidového domu a podílel se na Brožuře o lidové architektuře Ústeckého kraje.

5) image regionu – kolegyně Kučerová prezentovala celou řadu prací se zaměřením na image kraje, které je poměrně negativní

6) 3D modely staveb a sídel, aj. - umíme také 3D modelování, rozšířenou realitu, pocitové mapy – jeden ze zajímavých výstupů je 3D model zaniklé vesnice Skoky: https://www.skoky.eu/clanky/aktuality/3d-model-skoku.html

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Přírodovědecká fakulta, 
Katedra geografie


5) KATEDRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PROJEKTY:
ArchaeoMontan 2018 (SN-CZ fondy) - navazuje na starší stejnojmenný projekt
Hlavní řešitel: Saský zemský úřad pro archeologie
Spoluřešitel: Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Doba řešení 2015–2018


Paměť krajiny — přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny (SN-CZ fondy) - navazuje na proběhlé projekty přeshraniční spolupráce
Hlavní řešitel: Technische Universität Dresden
Spoluřešitel: Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ing. Jitka Elznicová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: 2017 — 2019
Cílem projektu je vytvořit a realizovat přeshraniční opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny s důrazem na zachování a rozvoj rozmanité kulturní krajiny v regionu národních parků České a Saské Švýcarsko. V rámci projektu budou zpracována data o využití půdy a zjištěn vývoj dané krajiny po 2. sv. válce do současnosti. Zkoumat se budou jak strukturální změny volné krajiny samy o sobě (s cílem ukázat na plochy vhodné pro obnovu/návrat k původní přírodní podobě) tak i za použití mapování flóry (ztráta biotopu versus druhová rozmanitost, rozšíření ohrožených versus invazních druhů, modelování scénářů).

Výstupy projektu budou opět formou mapového portálu a také zprávy pro správy CHÚ.


Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech: od materiálové bilance po osud polutantů (GA ČR)
Hlavní řešitel: Univerzita Palackého v Olomouci
Spoluřešitel: Fakulta životního prostředí, RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc.
Doba řešení: 2017 — 2019
Cílem projektu je zjistit materiálovou bilanci přehradních nádrží a porozumět účinkům hrazení řek na distribuci sedimentů podél říčních toků včetně jejich zátěže antropogenními polutanty na základě multidisciplinárního studia geomorfologie, stratigrafie a geochemie přehradních sedimentů.
  
Starší projekty:
ArcheoMontan (financováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Evropskou unií)
Řešitel za FŽP UJEP: Ing. Jan Pacina, Ph.D.
Termín dokončení: 2015
Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví (MK ČR NAKI)
Spoluřešitelé: Ing. Vladimír Brůna, Ing. Jan Pacina, Ph.D.
Termín dokončení: 2015

Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví (MK ČR NAKI)
Řešitelem: Ing. Jan Pacina, Ph.D.
Termín dokončení: 2015
Specializované mapy:

Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech (MK ČR NAKI)
Řešitelem: Ing. Vladimír Brůna
Termín dokončení: 2012

Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén (MK ČR NAKI)
Řešitelem: Ing. Vladimír Brůna
Termín dokončení: 2015

Projekt Informační systém Severozápadních Čech pro správu historických mapových podkladů (IGA UJEP)
Hlavní řešitel: Ing. Jan Pacina, Ph.D.
Termín dokončení: 2012

Transnational Ecological Network in Central Europe (TransEcoNet) (program OP NSSE 1CEO61P3)
Garant: prof. Dr. Elmar Csaplovisc, Technická univerzita v Drážďanech, Německo
Řesitel za FŽP UJEP: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.
Termín dokončení: 2012
projekt navazující na SISTEMAPARC (viz níže)
Diplomové práce zpracované v rámci projektu zde:                http://projekty.fzp.ujep.cz/transeconet/vysledky.php

Spatial Information Systems for Transnational Environmental Management of Protected Areas and Regions in CADSES (MZE QH82126)
Garant: prof. Dr. Elmar Csaplovisc, Technická univerzita v Drážďanech, Německo
Garant za FŽP UJEP: Ing. Jitka Prchalová/Elznicová, Ph.D.
Termín dokončení: 2006

Vybudování geoinformační databáze pro přeshraniční oblast Česko-Saské Švýcarsko (INTERREG IIIB 3B038)
Řešitel: Ing. Jitka Prchalová/Elznicová, Ph.D.
Termín dokončení: 2004

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
Informace k závěrečným prácím jsou dostupné přes: https://portal.ujep.cz/portal/studium/prohlizeni.html? sekce KVALIFIKAČNÍ PRÁCE
Nicméně texty práce nelze stáhnout proto Vám je

Ing. Johana Vardarman, PhD., Katedra životního prostředí, Fakulta životního prostředí
Univerzita Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem

1 komentář:

  1. Kvituji a podepisuji. Hlavně ta fakulta designu je fakt super. Znám pár absolventů a když jsem viděl některé projekty, kde dělají design interiéru na míru, tak se to rovnalo fakt světovým návrhům. Jasně, není to zatím na žádné ceny, ale ty inovativní přístupy a moderní postupy a technologie tam jsou vidět na každém centimetru.

    OdpovědětVymazat