Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná, mail@ondrejbenes.cz


čtvrtek 28. listopadu 2019

Konference Politika architektury III


Konference Politika architektury III – aktéři a naplňování (instituce a nástroje)

termín 11.12.2009 13:00 – 18:00
místo: Sál architektů, Staroměstská radnice (4. patro), Staroměstské náměstí 1, 110 00 Praha 1
předběžný program (bude upřesněno):

key speech
Barbara Feller – Rakousko
Sanja Saban – Chorvatsko
příspěvky
Martin Kloda – Getting the Measure Baukultur Geneve, Davoský proces
Josef Smutný – web evropských politik architektury, Helsinki, Bukurešť, Vídeň, Tallin
Petr Lešek, Petr Buryška, Vít Řezáč – vyhodnocení evropských politik pro MMR
Josef Morkus – příprava evropské konference 2022
role ČKA, setkání architektonických komor V4 – rekapitulace
Ondřej Beneš – krajský architekt Ústeckého kraje

OPEN CALL
Letošní, v pořadí třetí konference Politika architektury je zacílena na podporu spolupráce ministerstev, krajů, obcí a odborné veřejnosti na formulování a naplňování strategie vytváření kvalitního vystavěného prostředí.
Evropské země, města a regiony formulují a používají své Politiky architektury  / Baukultur policy jako nástroje k vytváření kvalitního prostředí pro život a zajištění úspěchu v mezinárodní konkurenci. Český dokument Politika architektury a stavební kultury je po pěti letech od přijetí vládou ČR ve stádiu vyhodnocování. Doktorandi FA ČVUT v loňském roce spolupracovali na rešerši evropských politik architektury a zpracování doporučení a závěrů pro MMR. Průběžně sledují mezinárodní konference v evropském kontextu tzv Davoského procesu pro High Quality Baukultur.
Zapojení institucí a odborné veřejnosti do přípravy, naplňování a vyhodnocování politiky architektury je příležitostí k formování společného diskurzu pro vytváření kvalitního vystavěného prostředí v naší zemi. Cílem letošní konference je širší zapojení aktérů do procesu vyhodnocování, naplňování a dalšího směřování Politiky architektury a stavební kultury ČR. Vedle reflexe dosavadních zkušeností chceme podle skandinávského příkladu iniciovat vznik městských a regionálních politik architektury.
Výstupem konference bude sborník, shrnující příspěvky a závěry dosavadních konferencí a formulující doporučení pro chystané vyhodnocení a aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury ČR v roce 2020. Konference je součástí přípravy na evropskou konferenci Politiky architektury při českém předsednictví EU v roce 2022.Název                       
          
Politika architektury: aktéři a naplňování
                                            
3. výzkumná konference doktorského studia 2019

V roce 2015 schválila vláda ČR strategický dokument Politika architektury a stavební kultury České republiky.  Naplnění jednotlivých cílů dokumentu má vést ke kvalitnějšímu vystavěnému prostředí (tedy krajinnému, urbánnímu a architektonickému prostředí), v obecném pojetí k péči, rozvíjení a doplňování našeho historického a kulturního dědictví podle potřeb současných a budoucích generací. V roce 2018 se naše země připojila k Davoské deklaraci s cílem podporovat „High Quality Baukultur“ jako cestu k vytváření kvalitního prostředí pro život a zajištění úspěchu v mezinárodní konkurenci.

Řada evropských zemí formuluje a používá dokumenty věnované politice architektury / Baukultur policy jako účinné nástroje k zvyšování kvality prostředí a staveb, a to jak na národní, tak na regionální úrovni. Ze zahraničních zkušeností víme, že při správně zvolené formě zapojení širší veřejnosti do procesu přípravy a naplňování politiky architektury je možné z „formálního“ dokumentu vytvořit účinný nástroj pro vytváření společné znalostní báze a konsenzu na správě a formování prostředí, ve kterém žijeme. Naplňování cílů Politiky architektury není představitelné bez široké spolupráce řady aktérů.

Letošní, v pořadí třetí konference Politika architektury je zacílena na propojení spolupráce státní správy, politické reprezentace a odborné veřejnosti na poli správy území a vytváření kvalitního vystavěného prostředí. Navazuje na dosavadní setkání zástupců ministerstev (MMR, MK), samospráv (starostové, zástupci Svazu měst a obcí), osobností akademické sféry, ČKA, nadací, městských architektonických spolků. Významným zahraničním hostem minulé konference byl Studijní děkan pro architekturu Technické univerzity ve Vídni profesor Christian Kühn.

Cílem letošního ročníku konference je širší zapojení aktérů do procesu vyhodnocování, naplňování a dalšího směřování Politiky architektury a stavební kultury ČR, shrnutí dosavadní práce a příprava na evropskou konferenci Politiky architektury při českém předsednictví EU v roce 2022. Výstupem konference bude sborník, shrnující příspěvky a závěry dosavadních konferencí a formulující doporučení pro chystané vyhodnocení a aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury ČR v roce 2020.

Prosíme o Vaši registraci na konferenci na adrese http://bit.ly/2Qjo7f2zaslání anotace příspěvku a osobního medailonku v případě přihlášení k prezentaci na základě
open call výzvy do 2.12.2019
zaslání Vašeho příspěvku do sborníku v případě Vašeho zájmu o publikaci do 9.12.2019 na moji adresu
Příspěvky a prezentace mohou být v českém nebo anglickém jazyce.
Pokyny pro autory p
říspěvků pro studentskou vědeckou konferenci:
Konference Politika architektury III – aktéři a naplňování (instituce a nástroje)
termín 11.12.2009

Název příspěvku (v jazyce příspěvku):
Název příspěvku (v angličtině, volitelně):

Abstrakt (300500 znaků, v jazyce příspěvku):
Abstrakt (300500 znaků, v angličtině, volitelně):

Klíčová slova (36 klíčových slov, oddělených středníkem; v jazyce příspěvku):
Klíčová slova (36 klíčových slov, oddělených středníkem; v angličtině, volitelně):

Autor/ka (ve formátu Jméno Příjmení, včetně titulů):
Kontakt (e-mail):
Škola (ve formátu Fakulta, Univerzita, Město, Stát), případně jiná instituce:
kolitel/ka (ve formátu Jméno Příjmení, včetně titulů), v případě studentů:

Fotografie

Medailonek autora (v jazyce příspěvku):
Medailonek autora (v angličtině, volitelně):

Fulltext příspěvku (v jazyce příspěvku, v případě publikace):
Fulltext příspěvku (v angličtině, volitelně, v případě publikace):

1.
Obecně k psaní textu

Prosím minimálně o shortlist v rozsahu cca 3 normostrany, tj 5 400 znaků vč. mezer včetně výše uvedených údajů.
To není zas tak moc.
Optimálně výše uvedené údaje + text k příspěvku v rozsahu 7 200, max 12 600 znaků včetně mezer, včetně poznámkového aparátu (4 – 7 normostran).
Texty prosím naformátujte pomocí následujících stylů:

NADPIS :
pro nadpisy všech úrovní

KURZIVA :
pro citáty, které vyznačte uvozovkami a kurzívou; kurzívu použijte rovněž pro názvy časopisů, knih, katalogů atp.

PODTRŽENÍ :
Pro případné zvýraznění v textu

2.
Poznámky
Pokud používáte poznámky pod čarou, vložte do textu číslo mezi lomítka ve formátu /1/
a poznámky připojte na závěr příspěvku (nevkládejte přímo poznámku pod čarou“).
3.
Obrázky a tabulky
Nevkládejte do textu žádné obrázky obrazové soubory (jpg, tiff nebo pdf) posílejte jako samostatné soubory, pojmenované :

Prijmeniautora_01.xxx

Pokud pořizujete obrázky osobně - pak v rozlišení minimálně 300 DPI při šířce alespoň 210 mm, převzaté obrázky zasílejte v co nejlepší možné kvalitě, v které je získáte, ale nikterak je co do rozlišení sami neupravujte/nepřeukládejte.

textu odkazujte na obrázky tímto způsobem /obr. 1/;
na konec článku vlože seznam obrázků dle tohoto vzoru:
/obr. 1/ Název obrázku. (Zdroj:)
Pokud v článku použijete tabulky, popis bude obdobný:
/tab. 1/ Název tabulky. (Zdroj:)

4.
Použitá literatura
Seznam použité literatury na konci článku i odkazy na jednotlivé zdroje v rámci textu upravte v souladu s Harvardským citačním stylem. Použitou literaturu uveďte v abecedním pořadí.
Více o harvardském citačním stylu např. zde: https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

5.
Odevzdání příspěvku a další informace
Sborník vydáme až po konferenci.
/ Fulltext mi prosím zašlete co nejdříve, nejpozději do ... např. prostřednictvím služby uschovna.cz na adresu klodamar@fa.cvut.cz,
a to v 
elektronické (editovatelné) podobě, nejlépe ve formátu MS Word.
/ Obrázky a tabulky budou samostatnou přílohou textu.
/ Zaslané příspěvky budou otištěny ve sborníku a publikovány na webové prezentaci konference na http://kolokvium.fa.cvut.cz
/ Autor dává předložením příspěvku souhlas s publikováním svého příspěvku v tištěné i elektronické formě.
/ Předložením textu příspěvku dává autor souhlas s použitím uvedené e-mailové adresy ve sborníku příspěvků i na webu konference.
/ Autor příspěvku se zaručuje, že text článku je původní, napsaný uvedeným autorem a že nebyl publikován dříve.


Prezentace: k příspěvku si prosím připravte obrazovou prezentaci (ideálně pdf , případně powerpoint, nebo jpg), prezentaci není nutné zasílat spolu s fulltextem příspěvku, stačí ji donést v den konání konference.


V Praze dne 11.11.2019
za organizační výbor konference
Martin Kloda
Žádné komentáře:

Okomentovat